Regulamin sklepu

 

I. Warunki ogólne

 

1. Sklep internetowy  znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.tomguard.pl  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.tomquard.pl jest prowadzony przez:

FHU Tomguard

Łapka Tomasz

38-460 Jedlicze 
Ul. Naftowa 16 A

NIP: 684-222-95-45

REGON: 180513323

Tel: +48 668-361-045

e-mail: tomguard@tomguard.pl


3. Zakup w sklepie internetowym 
www.tomguard.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Stroną dokonującą zakupów w sklepie dalej Nabywcą może być  pełnoletnia osoba fizyczna zwana dalej Konsumentem lub przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu jest FHU Tomguard zwany także Sprzedającym.

5. Oferta Sprzedającego obowiązuje na terenie Polski. W przypadku potrzeby złożenia zamówienia zagranicznego prosimy o kontakt.

6. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.tomquard.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

  7.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

8. W przypadku zaistnienia sporów Sprzedawca i Kupujący będą załatwiać je polubownie, a jeśli to nie będzie możliwe przez właściwy sąd powszechny.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Realizuj". 

2. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

4. Nie wolno udostępniać osobom trzecim hasła do sklepu, podanego podczas rejestracji. Pełna odpowiedzialność wraz z ryzykiem za udostępnienie własnego hasła spoczywa na Kliencie.

5. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

 

6. Dostawa towarów będzie realizowana w ciągu 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia  lub wpłaty pieniędzy na konto, o którym mowa w pkt 11

 

7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, FHU Tomguard zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Nabywcę.

 

8. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

 

9. FHU Tomguard zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

10. Nabywca może sprawdzić status zamówienia w zakładce Informacje / Wysyłka / status realizacji zamówienia.

 

11. Formy płatności:

 

- płatność za pobraniem - kurier wydając towar Klientowi przyjmuje równocześnie wskazaną opłatę (wartość brutto zamówienia, plus połata za doręczenie wraz z pobraniem)

- płatność z góry przelewem - wpływ należności za zakupiony towar w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia na konto Sprzedającego traktowany będzie jako przedpłata za towar,

 

Dane do przelewu:

 

FHU Tomguard

Tomasz Łapka

ul. Naftowa 16 A

Nr konta: 

BNP PARIBAS

37 1600 1462 1826 8146 6000 0001

 

12. FHU Tomguard wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

 

 

 14. FHU Tomguard Tomasz Łapka zastrzega sobie prawo do:

 

ñrealizacji dużych zamówień w osobnych partiach

ñwycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego

ñzmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego

ñwprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu internetowego

ñprzeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.

 

15. Wszelkie znaki towarowe są znakami zastrzeżonymi producentów

16. Zawartość oferty sklepu www.tomguard.pl może być zmieniana bez uprzedzenia. Oferty promocyjne mogą być ograniczone ilościowo i czasowo.

17. FHU Tomguard Tomasz Łapka, mimo dokładania wszelkich starań, nie gwarantuje, że dane techniczne, informacyjne oraz ceny nie zawierają uchybień lub drobnych błędów. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

18, Zdjęcia towarów zawarte w ofercie sklepu www.tomguard.pl, służą tylko celom poglądowym i mogą odbiegać od rzeczywistości, mają jedynie charakter informacyjny.

19. Przed podjęciem decyzji zakupu, w razie jakichkolwiek wątpliwości, w celu sprawdzenia dostępności produktu, prosimy o kontakt z administratorem sklepu:

tomguard@tomguard.pl, tel: +48 668-361-045

 

III. Polityka prywatności

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883)  podane przez Kupującego dane osobowe są objęte ochroną przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia, to jest wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

IV. Rękojmia sprzedaży

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad.Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili wydania Nabywcy lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze w tej samej chwili.

2. Jeżeli towar sprzedany ma wadę, nabywca może do wyboru:

- żądać wymiany towaru na wolny od wad

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

- złożyć odstąpienie o odstąpieniu od umowy

3. Nabywca nie może żądać odstąpienia od umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie dokona wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, chyba, że towar był  już wymieniony lub wada towaru jest nieistotna. 

4. Jeżeli proponowane przez Nabywcę doprowadzenie towaru  do  zgodności  z umową  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze  sposobem  proponowanym  przez  Sprzedającego wiążący dla stron jest sposób wybrany przez Sprzedającego.

5. Jeżeli Nabywca jest przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy przy odbiorze towaru i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wykrytej wadzie towaru.

6. Nabywca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć towar wadliwy do Sprzedającego. Koszty te zostaną kupującemu zwrócone.

7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Nabywca będący przedsiębiorcą musi jednak zgłosić Sprzedającemu żądanie wymiany towaru przed upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy w terminie roku od bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

8. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia reklamacji tego typu będzie spisanie wraz z dostarczycielem produktu protokołu reklamacyjnego.​

9. Sprzedający udzieli pisemnej odpowiedzi na papierze na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli odpowiedź nie zostanie udzielona w powyższym terminie, uznaje się, że reklamacja została uznana. 

V. Odstąpienie od umowy   

1. Na podstawie art 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ) Nabywca, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość  lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Nabywca nie może żądać odstąpienia od umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie dokona wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, chyba, że towar był  już wymieniony lub wada towaru jest istotna.

4. Zgodnie z art 38 pkt 8 ustawy o ochronie praw konsumenta odstąpienie od umowy nie jest możliwe w przypadku, w którym Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający  do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5.  Konsument ma obowiązek zwrócić  towar sprzedawcy lub przekazać  ją  osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że  sprzedawca zaproponował,  że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

6. Zwracany towar należy odsyłać wraz z otrzymanym dowodem zakupu tj. paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

7.Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności  w tym  koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego  sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego. Koszty odesłania towaru Sprzedającemu (bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy) ponosi Konsument.

8. Zwracana kwota zostanie przelana na konto, z którego dokonano wpłaty lub gdy płatność była realizowana za pobraniem przekazana przez Kuriera w gotówce  w ciągu 14 dni od dnia poinformowania sprzedawcy o odstąpieniu, jednak nie wcześniej niż od dnia otrzymania zwróconego Towaru.

 

VI. Dobre praktyki

Sprzedający informuje, że w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zawarto zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych oraz, że z aktem tym można zapoznać się na stronach sejmowych.

VII. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

- Odstąpienie od umowy

–  Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać  nazwę  przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są  dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–  Ja/My *   niniejszym informuję/informujemy *   o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy *   umowy dostawy następujących rzeczy *   umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy * /o świadczenie następującej usługi * 

–  Data zawarcia umowy * /odbioru * 

  - Imię i nazwisko konsumenta(-ów)   Adres konsumenta(-ów)   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)   Data

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć